Privacy Policy

1. Algemeen

MTB CLUB DE TRIPPLE BIKERS hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van
je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MTB CLUB DE TRIPPLE BIKERS houdt
zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden daarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je  persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren

Als MTB CLUB DE TRIPPLE BIKERS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:

MTB CLUB DE TRIPPLE BIKERS
Zetel: Sint Antoniusbaan 305 2980 Zoersel
Emailadres: info@tripplebikers.be

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door MTB CLUB DE TRIPPLE BIKERS verwerkt ten behoeve
van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van MTB CLUB DE TRIPPLE BIKERS (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken
voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:

 • Bestuursleden van de vereniging
 • Vrijwilligers van de vereniging
 • Federatie Vlaamse wielrijdersbond (gedeelde verantwoordelijkheid)
  https://www.vwb.be/blog/102/2800

5. Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk
onderzoek.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor een toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

MTB CLUB DE TRIPPLE BIKERS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
MTB CLUB DE TRIPPLE BIKERS verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden
dan vanaf het ontstaan van de fietsclub.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens MTB CLUB DE TRIPPLE BIKERS van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid ;
 • We pseudonimiseren de persoonsgegevens als daar aanleiding toe is (bijvoorbeeld in onze klassementen) ;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij
ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in
jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat
wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging privacyverklaring

MTB CLUB DE TRIPPLE BIKERS kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 02/04/2019.